سریال فروید قسمت هشتم

3,000 تومان

قسمت هشتم: سرکوب (Unterdrückung)

یک امپراتوری از داخل محاصره می شود، در حالی که دایره درونی ثبات، به شکل وارونه می چرخد. آیا دری که باز بوده بازهم بسته شود؟

توضیحات

Ein Reich wird von innen belagert, während ein innerer Kreis das Establishment auf den Kopf stellt. Kann eine einmal geöffnete Tür jemals wirklich geschlossen werden?

you're currently offline