در صورت آشنایی به انگلیسی، می توانید برای یادگیری و تمرین آلمانی از این دوره صوتی جامع که به صورت تطبیقی و برای گوش کردن در مسیر رفت و آمد تهیه شده، استفاده کنید.