الفبای زبان آلمانی

 

تلفظ حروف 

هر چند بسیاری از افراد به یادگیری الفبای هر زبانی در نخستین گام، اهمیت می دهند اما بهترین کار برای آشنایی اولیه با یک زبان، یادگرفتن چند جمله ساده رومزه از آن زبان است.

 

اعداد به آلمانی