تمرین نوشتن (دوره های 10 جلسه ای همراه با تصحیح و توضیح)

Gesprächkurs

دوره تمرین خواندن و تلفظ (20 تمرین)

دوره آزاد