برای دادن سفارش ترجمه متون و انجام تحقیقات از منابع آلمانی اطلاعات خود را در این قسمت وارد کرده و یا با شماره ۰۹۹۲۸۱۲۰۶۲۰ تماس بگیرد.

 

درخواست ترجمه و تحقیق