قبولی در آزمون B1 نشانگر توانایی کاربرد مستقل زبان آلمانی بوده وبرابر با سطح B1 سومین سطح از سطوح ششگانه موجود در جدول GER (مرجع مشترک در اروپا برای سطوح مختلف زبان) است.

آزمون سطح B1

آزمون برای تعیین سطح زبان آموزان در سطح B2