این آزمون برای سنجش معلومات زبانی فرد در سه ترم نخست زبان آموزی گرفته می شود و هدف آن سنجش اطلاعات مورد نیاز برای امور روزمره و ضروری مورد نیاز در جامعه آلمان است. افرادی که نمره خوب در این آزمون بگیرند در واقع توانایی برقراری ارتباط با آلمانی زبان ها و انجام امور عادی روزانه خود را دارا هستند.

آزمون سطح A1

آزمون برای تعیین سطح زبان آموزان در سطح A1