قبولی در آزمون B2 نشانگر توانایی کاربرد مستقل زبان آلمانی بوده وبرابر با سطح B2 چهارمین سطح از سطوح ششگانه موجود در جدول GER (مرجع مشترک در اروپا برای سطوح مختلف زبان) است.

آزمون سطح B2

پاسخ دادن به سوالات این آزمون نیازمند دانش زبانی پیشرفته است.