تعيين سطح

این آزمون برای سنجش معلومات زبان آموز می تواند توسط خود وی و یا از سوی موسسه با هدف تعیین دوره مورد نیاز انجام گیرد.

با این آزمون شما می توانید سطح زبانی خود را بسنجید و مطابق با آن از مطالب سایت استفاده کرده و تمرین و آزمون های مرتبط با خودتان را انجام دهید.

توجه: سطح دانش زبانی بر اساس نمره کسب شده در آزمون و به صورت تقریبی اعلام می شود، از این رو پیشنهاد می شود برای تعیین دقیقتر آن، بیش از یک بار در آزمون شرکت کنید.